> ראשית הפלמ"ח

ארגונים מרכזיים של היישוב היהודי בשנים 1920 - 1948
תקציר

עם ההכרזה על הקמת משטר המנדט הבריטי על ארץ ישראל בראשית שנות העשרים של המאה ה-20 – הוקמו מספר גופים חשובים של היישוב היהודי בארץ ישראל.

עם ההכרזה על הקמת משטר המנדט הבריטי על ארץ ישראל בראשית שנות העשרים של המאה ה-20 – הוקמו מספר גופים חשובים של היישוב היהודי בארץ ישראל. ראש וראשון הייתה הסתדרות הכללית של העובדים, הגוף הביטחוני שהוקם במקביל נקרא ארגון ה"הגנה". גוף נוסף שהוקם בשנת 1929 נקרא הסוכנות היהודית. שלושת הגופים פעלו יחדיו במידה רבה במהלך השנים של טרם מדינה.

נושאי משנה

ההסתדרות הכללית של העובדים וההגנה
ארגון ה"הגנה"
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל וההגנה

מאגרי מידע
ראשית הפלמ"ח
מאבק בבריטים
מלחמת העצמאות
פירוק הפלמ"ח
פלמ"ח והתיישבות
מחשבה צבאית
יחידות ומבנה ארגוני
חברות בפלמ"ח
תרבות והווי
תרומת הפלמ"ח ומורשתו