Britain's Naval and Political Reaction to the Illegal Immigration
תיאור הספר: הספר מתאר ומספר את ההתנהלות המדינית והצבאית של בריטניה הגדולה כלפי העלייה הבלתי-לגלית לארץ ישראל בשנים 1945-1948. הספר מתחיל ומספר אודות מערכת היחסים בין הבריטים מבד אחד ובין היהודים מצד שני. החל מהשני בנובמבר 1917, מועד פרסום הצהרת בלפור דרך מלחמת העולם השנייה והמשך בקורות העלייה הבלתי-לגלית בשנים 1945-1948. Britain's Navel and Political Reaction to the Illegal Immigration of Jews to Palestine 1945-1948 מחבר הספר, פרדי ליברייך. לחם במסגרת הפלמ"ח במלחמת העצמאות,
שם המחבר: Libreich, Fritz
מספר העמודים: 369
הוצאה לאור: Routledge ,New-York
תאריך הוצאה לאור: 2006
מיקום בספריה: העפלה והפל"ים
סוג: יומן אירועים,יומן מלחמה,מחקר,סקירה הסטורית

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים