פלוגה א - פלמ"ח
יוסי בן-יוסי
שם המעיד/ה:
עצמי
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
בית הספר החקלאי "כדורי", גיוס לפלמ"ח, התנדבות לצבא הבריטי, מלחמת העולם השנייה, מסעות, פלמ"ח, צבא בריטי, גיוס בודדים משכונות מצוקה לפלמ"ח
נושא:
1941-1945
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק: בית הפלמ''ח, תיק עדויות. דיסק מספר 9
:תוכן העדות
הקמת הפלמ"ח, הגיוס לפלוגה א', גיוס לצבא הבריטי, מסדר של אנשי פלוגה א' עם דוד בן-גוריון, הפרת פקודה, העונש, המסע למצדה, משיכת חבל, גיוס בודדים משכונות מצוקה לפלמ"ח
3
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים