חיים מונדרר - עדות אישית
חיים מונדרר (מורן)
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אבטחת הדרכים בנגב, אבטחת קו המים בנגב, אימונים, גיוס לפלמ"ח, יישובי הנגב, מלחמת העצמאות, פלמ"ח, קו המים בנגב
נושא:
1943-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 25/מ
מיכל: 45
תיק: 6
:תוכן העדות
גיוס לפלמ"ח, חטיבת יפתח, מלחמת העצמאות, קרבות יד מרדכי, דורות, מצודת יואב
16
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 7
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים