בנימין צור - שירותי בפלמ"ח
בנימין צור
שם המעיד/ה:
חיה אברהמי
שם המראיין/נת:
12/ 12/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אימונים, ארגון ה"הגנה", הכשרות מגוייסות, פלמ"ח
נושא:
1927-1948
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 114
תיק: 1
:תוכן העדות
פלמ"ח, מסעות, ארגון ה"הגנה", הכשרות מגויסות, כפר הנוער בן-שמן
24
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עוסף עדויות, דיסק מספר 6; יד טבנקין, חטיבה 45, מיכל 121, קלטת 21
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים