חברות בפלמ"ח - שושנה בקר
שושנה בקר [כהן]
שם המעיד/ה:
צבהי בן-צבי
שם המראיין/נת:
5/ 8/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
"הפורמנים" - מלווי השיירות לירושלים, ה"שבת השחורה", מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, שיירות לירושלים
נושא:
1942-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 40
תיק: 11
:תוכן העדות
נשים בפלמ"ח, קיבוץ בית קשת, "השבת השחורה", לטרון, שיירות במלחמת העצמאות,
41
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5; יד טבנקין: חטיבת 45, מיכל 119, קלטת 63.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים