פירוק הפלמ"ח
אורי ברנר
שם המעיד/ה:
דבורה מאיר
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
הבריגאדה היהודית, פירוק הפלמ"ח
נושא:
חטיבה: 25/ת
מיכל: 4
תיק: 17
:תוכן העדות
פלמ"ח, בריגדה יהודית, יגאל ידין (עליו), פירוק הפמ"ח.
19
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 7.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים