יצחק חופי [חקה] - סיפור פעילותי הביטחונית
יצחק חופי [חקה]
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבויים
שם המראיין/נת:
1/ 6/ 1986
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אימון צבאי, אימונים, בטחון לאומי, בית הערבה, גח"ל - גיוס חוץ לארץ, גיוס חוץ לארץ - גח"ל, גיוס לפלמ"ח, ה"סזון", הכשרות מגוייסות, התנדבות לצבא הבריטי, מודיעין, מח"ל במלחמת העצמאות, מחתרות, מלחמת העצמאות, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת קדש, מלחמת ששת הימים, מפקדים, מתנדבי חוץ-לארץ - אנשי המח"ל, פיקוד בפלמ"ח, פלמ"ח, צבא בריטי, קורסי מפקדים, קורסי מפקדים בג'וערה, קרב מלכיה, קרבות לוד-רמלה, תנועות הנוער, החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, הכרזת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, הכרזת המדינה
נושא:
1935-1990
תקופת העדות:
חטיבה: עדויות לוחמים
מיכל:
תיק: 39
:תוכן העדות
מחנות עולים, הכשרה מגוייסת במעוז חיים, בית הערבה, תקופת ה"סזון", קורס מפקדי כיתות ומפקדי מחלקות, התנדבות לצבא הבריטי. גח"ל, מח"ל. הגדוד הראשון של הפלמ"ח. מלחמת העצמאות: טירת צבי, משמר העמק, זרעין, מבצע "מטאטא", מבצע "יפתח", מלכיה, קרב גזר, מבצע "דני", מבצע "גי"ס", חירבת מחאז, כיס פלוג'ה. פירוק הפלמ"ח. השרות בצה"ל וב"מוסד".
86
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח ,אוסף עדויות, דיסק מספר 2.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים