ראיון עם עדה בן-נחום
עדה בן-נחום
שם המעיד/ה:
ורדה שולמן
שם המראיין/נת:
1/ 8/ 1981
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
בחורות לוחמות בפלמ"ח, הבריגאדה היהודית, המערכת הרפואית במלחמת העצמאות, התיישבות החיילים המשוחררים מהצבא הבריטי, התנדבות לצבא הבריטי, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, מלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, פצועי הפלמ"ח, צבא בריטי
נושא:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
נשים, פצועים, עזרה רפואית, התיישבות החי"ל [יוצאי הצבא הבריטי],
16
:מספר העמודים
ארכיון הפלמ"ח, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים