תמונות סצ'י לפי אלבומים אנדרטאות

תל עירני, קרית גת | חרבת מאחז | חרבת מאחז | שלט לציון הקרב בחרבת מאחז | שלט לציון הקרב בחרבת מאחז
אנדרטת חטיבת יפתח, צומת בית קמה | אנדרטת חטיבת יפתח, צומת בית קמה | ציון מבצעי חטיבת יפתח, אנדרטת חטיבת יפתח | חללי חטיבת יפתח, אנדרטת חטיבת יפתח | מתוך אנדרטת חטיבת יפתח
מתוך אנדרטת חטיבת יפתח | חניון קק"ל, אנדרטה לחטיבת יפתח | אתר ראשונים בנגב, קיבוץ רוחמה | אתר ראשונים בנגב, קיבוץ רוחמה | שריונית, אתר ראשונים בנגב, קיבוץ רוחמה
קיבוץ דורות | קיבוץ דורות | לציון בסיס טייסת הנגב, קיבוץ דורות | לציון בסיס טייסת הנגב, קיבוץ דורות | עמדת שמירה, קיבוץ דורות
משלטי חוליקאת, גבעה 138 | לזכר חללי ההתקפה על גבעה 138, חוליקאת | לזכר חללי ההתקפה על גבעה 138, חוליקאת | ציון למשלטי טריז בית חנון, קיבוץ ארז | משלטי טריז בית חנון, קיבוץ ארז
מגדל שמירה, משלטי טריז בית חנון, קיבוץ ארז | מגדל שמירה, טריז בית חנון, קיבוץ ארז | טנק מצרי, קיבוץ יד מרדכי | לציון הנופלים בקרב יד מרדכי | לציון חללי הפלמ"ח בקרב יד מרדכי
עמדות הגנה בקיבוץ יד מרדכי | עמדות הגנה בקיבוץ יד מרדכי | עמדות הגנה בקיבוץ יד מרדכי | מקום הכפר איסדוד | אתר הנצחה לחללי מבצע פלשת, גשר עד הלום
אתר הנצחה לחללי מבצע פלשת, גשר עד הלום | אתר הנצחה לחללי מבצע פלשת, גשר עד הלום | אתר הנצחה בית קק"ל | שמות הנופלים, אתר הנצחה בית קק"ל | אתר הנצחה בית קק"ל
בית קק"ל - מראה כללי | תחנת הרכבת התורכית, באר שבע | באר שבע, רחובות לציון מבצע "משה" | באר שבע, רחובות לציון מבצע "משה" | אנדרטת הקומנדו הצרפתי, ליד אנדרטת חטיבת הנגב
אנדרטת חטיבת הנגב, באר שבע | הכניסה לאתר אנדרטת חטיבת הנגב, באר שבע | לוח שמות המבצעים, אנדרטת חטיבת הנגב | סמל הפלמ"ח וברקע העיר באר שבע. אנדרטת חטיבת הנגב | יומן מבצעים, אנדרטת חטיבת הנגב
פריט מתוך אנדרטת חטיבת הנגב | אוהל יזכור באנדרטת חטיבת הנגב | פריט מתוך אנדרטת חטיבת הנגב | שרידי מצפה בית אשל | שרידי מצפה בית אשל
אנדרטת הגדוד השמיני, ביר עסלוג' | לוח הנצחה באנדרטת הגדוד השמיני, ביר עסלוג' | לוח תולדות אנדרטת הגדוד השמיני, ביר עסלוג' | אנדרטת הגדוד השמיני, ביר עסלוג' | מצפה רביבים, מראה כללי
מצפה רביבים, עמדות וגדר | מצפה רביבים, תצוגה באתר המשוחזר | משלטי הת'מילה, ליד אשלים | שלט לציון קרבות משלטי הת'מילה | ציון לפלוגת הקומנדו הצרפתי, משלטי הת'מילה
מפת הקרבות, אתר משלטי הת'מילה | אתר הנצחה, משלטי הת'מילה | עוג'ה אל חפיר, ניצנה | שלט הנצחה, לנופלים בקרב עוג'ה אל חפיר | אנדרטה לנופלים בקרב עוג'ה אל חפיר
האנדרטה והתל בעוג'ה אל חפיר, ניצנה | האנדרטה והתל בעוג'ה אל חפיר, ניצנה | תחנת הרכבת התורכית בעוג'ה אל חפיר | מפת הקרב, אנדרטת נירים | פרט מתוך אנדרטת נירים
הנצחת הנופלים באנדרטת נירים | ציון למקום הקבורה של חללי נירים | אנדרטת נירים (דנגור) | אנדרטה ללוחמי הפלמ"ח שנהרגו בהגנה על קו המים | אנדרטה ללוחמי הפלמ"ח שנהרגו בהגנה על קו המים
אנדרטה ללוחמי הפלמ"ח שנהרגו בהגנה על קו המים | מצפה גבולות, מפקדת הגדוד השמיני | תותח שדה במצפה גבולות | עמדות הגנה במצפה גבולות | בארי, בית הבטון
בארי, בית הבטון ומגדל המים | בארי, עמדה בה נפל אחד המגינים בהפגזה מצרית | בארות יצחק (הישנה), מגדל המים | מגדל המים, ציון מקומה של בארות יצחק הישנה

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים